Informacja ogólnaWykaz ulicWyszukiwarkaInformacje dla dłużnikówInformacje dla wierzycieli
Informacja dla wierzycieli
Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Właściwość
Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego przy którym działa komornik sądowy.
Brzeźno
Nowy Port
Letnica
Młyniska
Piecki-Migowo
Brętowo
Matarnia
Kokoszki
Wrzeszcz
Zaspa Młyniec
Zaspa Rozstaje
Przymorze Małe
Przymorze Wielkie
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia
Oliwa
VII Dwór
Strzyża
Osowa

Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego przy którym działa komornik sądowy. W tym przypadku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, który jest właściwy dla obszaru:

Obowiązek powiadomienia Komornika o zmianie miejsca zamieszkania przez dłużnika

Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez komornika grzywną do 2.000,00 złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu.

Wpłaty

Wszelkich wpłat komornikowi można dokonać :
– gotówką na kwitariusz przychodowy
– poleceniem przelewu na rachunek bankowy komornika
– poleceniem przekazu na rachunek bankowy komornika

Przy wpłatach należy podać sygnaturę akt postępowania egzekucyjnego

Koszty Egzekucyjne

Zgodnie z art. 770 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi. Zgodnie z art. 7701 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

Na koszty egzekucyjne składają się:
– opłaty egzekucyjne
– wydatki gotówkowe

Złożenie Wyjaśnień Przez Dłużnika W Trybie Art. 801 K.P.C.

Zgodnie z art. 801 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień. Wzór oświadczenia dłużnika w trybie art. 801 k.p.c. znajduje się na niniejszej stronie internetowej w zakładce „WZORY PISM”.

Otworzenie mieszkania dłużnika oraz innych pomieszczeń oraz ich przeszukanie.

Zgodnie z art. 814 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Celem wszczęcie egzekucji wierzyciel winien złożyć w kancelarii komorniczej lub wysłać na adres kancelarii wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym.

W wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać:
– świadczenie które ma być spełnione
– dołączyć tytuł wykonawczy
– wniosek o wszczęcie egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela.
– wierzyciel może wskazać sposób albo sposoby egzekucji ( art. 799 k.p.c. )
– wniosek o wszczęcie egzekucji winien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego oraz art. 126 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego
– w przypadku wyboru komornika zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.)
– jeśli składniki majątku dłużnika nie są znane wierzycielowi, a czynności komornika w trybie art. 801 k.p.c. wypadną bezskutecznie wierzyciel może zlecić poszukiwanie majątku z art. 801 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego

Ponadto we wniosku o wszczęcie egzekucji jak i w dalszych wnioskach egzekucyjnych wierzyciel może wnieść o dokonanie przez komornika sądowego zapytań w trybie art. 761 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego między innymi do:
– e-Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
– Urzędu Skarbowego
– Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
– elektroniczne zapytanie o rachunki bankowe dłużnika w systemie OGNIVO
– Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych
– Centralnego Biura Adresowego
– Wydziału Geodezji, Referat Ewidencji Gruntów
– elektronicznej SEPI Centralnej Bazy Zatrudnienia
– elektronicznego Systemu Informacji Gospodarczej SPG
– elektronicznej CEIDG

Tytuł wykonawczy

Zgodnie z art. 776 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Zgodnie z art. 783 § 1. k.p.c. klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Brzmienie klauzuli wykonalności ustali rozporządzeniem Minister Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 783 § 2. k.p.c. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, klauzulę umieszcza się na wypisie orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzulę umieszcza się na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony.

Zgodnie z art. 783 § 1 k.p.c. Klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułom egzekucyjnym zasądzającym świadczenie w walutach obcych sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty na walutę polską według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym przekazanie należności wierzycielowi.
Zgodnie z art. 783 § 2 k.p.c. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli wykonalności.

Zgodnie z art. 783 § 3 k.p.c. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu, klauzulę umieszcza się na wypisie orzeczenia, czyniąc wzmiankę o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzulę umieszcza się na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony.

Zlecenie poszukiwania majątku

Zgodnie z art. 801 2 k.p.c. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. Wzór zlecenia komornikowi poszukiwania za wynagrodzeniem majątku dłużnika znajduje się na niniejszej stronie internetowej w zakładce wzory pism.

Zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.) opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 801 2 k.p.c. Kodeksu postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie.

Prawo wyboru komornika

Wierzyciel zgodnie art.8 ust.5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.) ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie art.8 ust.6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.) Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Wydatki w toku egzekucji

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.) Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie określonym ustawą.

2. Wydatkami, o których mowa w ust. 1, są:
1) należności biegłych.
2) koszty ogłoszeń w pismach,
3) koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości,
4) należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach,
5) koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru komorniczego;
6) koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,
7) koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
8) koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

Zaliczka na wydatki

Zgodnie z art. 40 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr167, poz.1191 z późn. zm.). na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 39, komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia.