Trudności ze spłatą zobowiązań, niepłacenie rat kredytowych w terminie może ostatecznie prowadzić do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi, i nałożenia na niego egzekucji komorniczej. Rozprawa sądowa zwykle kończy się wydaniem tzw. tytułu wykonawczego, który jest niejako dowodem na to, że dłużnik ma obowiązek spłaty roszczenia wierzyciela (osoba, której dłużnik winien spłacić zobowiązanie pieniężne) i w tym celu sprawa ląduje u komornika.

Jakie prawa ma wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym?

Tak w olbrzymim skrócie, jako Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, przedstawilibyśmy proces prowadzący do uruchomienia procedury egzekucji komorniczej długów. Często mając problemy ze ściągnięciem należnych nam pieniędzy, zastanawiamy się, jaki wpływ na przebieg egzekucji roszczenia mamy my, jako wierzyciel. Otóż jednym słowem ujęlibyśmy to tak – olbrzymie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r., wierzyciel może dokonać wyboru komornika, który ma przeprowadzić egzekucję, według swojego uznania, pod warunkiem, że siedziba kancelarii komorniczej będzie zgodna z tzw. rewirem komorniczym obszaru właściwości sądu apelacyjnego w apelacji.

W pewnych sprawach ten wybór jest niemożliwy. Komornik nie może przyjąć spraw o:

  • egzekucję z nieruchomości
  • wydanie nieruchomości
  • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
  • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy
  • których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W tych przypadkach zazwyczaj komornikiem właściwym do prowadzenia sprawy będzie komornik, w którego rewirze położona jest nieruchomość i są to sprawy regulowane odpowiednimi ustawami egzekucji komorniczych.

W jaki sposób skorzystać z prawa wyboru komornika przez wierzyciela?

Procedura nie jest skomplikowana, ale wymaga od wierzyciela podjęcia pewnych kroków, aby móc określić komornika, któremu chcemy powierzyć prace egzekucyjne. Chodzi tu o sformułowanie na piśmie odpowiedniego oświadczenia wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, w którym wierzyciel informuje sąd, że chce skorzystać z przysługującego mu prawa wyboru komornika. Zawsze pomagamy naszym klientom w dopełnieniu wszelkich formalności na każdym etapie współpracy, również w formułowaniu tego typu oświadczeń.

Dlaczego egzekucje długów lepiej powierzyć komornikom z rewiru?

Korzyści jest kilka, ale najważniejszą przemawiającą do wierzyciela jest skuteczność ściągania długów. Komornik pracujący na danym terenie zna swój rewir, podejmuje wszelkie czynności osobiście, mając pełną kontrolę nad przebiegiem procedury komorniczej.

Ważną informacją jest też fakt, iż komornik wybrany przez wierzyciela ma obowiązek przyjąć sprawę i jednocześnie to wybrana kancelaria komornicza musi poinformować o wszczęciu i zakończeniu egzekucji komornika, któremu sprawa przypadałaby zgodnie z właściwością miejscową dłużnika.


Wróć do bloga