Obowiązkiem komornika sądowego jest egzekwowanie orzeczeń sądowych, których cel to zabezpieczenie roszczeń finansowych wierzyciela. Jednym ze sposobów odzyskania majątku są licytacje komornicze. Poniższy wpis wyjaśni Państwu, w jaki sposób się je przeprowadza w zgodzie z przepisami prawa.

Czym jest licytacja komornicza?

W wielu przypadkach odzyskanie należności wierzyciela możliwe jest tylko poprzez zajęcie majątku dłużnika. Następnie należy doprowadzić do spieniężenia zgromadzonej własności. W tym celu komornik sądowy organizuje publiczną sprzedaż majątku dłużnika, podczas której obowiązują oczywiste zasady: nabywcą zostaje osoba, która zadeklaruje najwyższą kwotę za licytowane mienie. Należy podkreślić, że zasady organizowania licytacji komorniczych określane są przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w artykułach od 844 do 1040. Prawomocna licytacja musi być jawna, a komornik sądowy zobowiązany jest do poinformowania o niej na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej: www.licytacje.komornik.pl oraz w budynku sądu, w którego rejonie prowadzone są czynności egzekucyjne. O planowanej licytacji powiadamiany jest również dłużnik. Do aukcji może przystąpić każda osoba lub podmiot prawny, jeśli wpłaci w kancelarii komorniczej stosowną kwotę stanowiącą zabezpieczenie, czyli wadium. Rękojmia jest zwracana uczestnikom, którzy nie wygrali licytacji, natomiast zwycięzca aukcji wpłaca kwotę pomniejszoną o wadium. Do sprzedaży nie może przystąpić sam dłużnik ani jego najbliższa rodzina, czyli: współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo. W przetargu nie może brać udziału sam komornik ani osoba określana mianem opieszałego licytanta. Można natomiast skorzystać z pełnomocnictwa udzielonego prawnikowi lub radcy prawnemu. Miejscem aukcji może być kancelaria komornicza, budynek sądu lub lokal dłużnika.

Jakie typy licytacji są prowadzone przez kancelarię komorniczą?

Aukcja komornicza prowadzona jest zawsze ustnie. Cenę wywoławczą ustala komornik, wyliczając ¾ kwoty szacowanej sprzedawanego mienia. To właśnie ze względu na rodzaj majątku wyodrębnia się typy licytacji komorniczych:

  • Ruchomości, do których zaliczamy: samochody oraz maszyny przemysłowe czy rolnicze, ale też sprzęty AGD i RTV, meble, biżuterię, a także inne przedmioty, które nie służą do utrzymania dłużnika lub członków jego rodziny.
  • Nieruchomości, czyli mieszkań, domów, garażów, budynków handlowych, lokali użytkowych, magazynów itp.

Jeśli podczas licytacji komorniczej padnie trzykrotnie ta sama suma, której nikt nie będzie chciał przebić, to uznaje się aukcję za zakończoną. Natomiast postanowienie o przybiciu wydaje sąd, pod którego pieczą prowadzono przetarg. Po uprawomocnieniu decyzji sądu licytant zobowiązany jest wpłacić zadeklarowaną kwotę, nie później niż 14 dnia od daty wezwania. Przystępując do licytacji komorniczej, należy się więc wykazać odpowiedzialnością, ale przede wszystkim zdobyć, najlepiej w kancelarii komorniczej, rzetelne informacje na temat jej przebiegu.


Wróć do bloga