Powołując daną osobę na stanowisko komornika sądowego, kluczowe znaczenie ma decyzja wydana przez Ministra Sprawiedliwości w ramach postępowania administracyjnego. Aby cała ta procedura mogła mieć zastosowanie, podstawą są więc przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Nie każda osoba może zostać komornikiem, dlatego też wszelkie, co do tego wytyczne, określa art. 11 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku. Jakie więc musi ona spełniać przesłanki, aby piastować stanowisko, jakim jest komornik w Gdańsku?  Kogo można powołać, by ten zawód mógł wykonywać?

Najważniejsze wytyczne dotyczące komorników sądowych

Na stanowisko komornika może być powołana tylko i wyłącznie osoba, która posiada obywatelstwo polskie i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być ona karana jak również i podejrzana o przestępstwo. Komornik sądowy w Gdańsku musi mieć ukończone studia wyższe prawnicze w Polsce mając tytuł magistra lub studia zagraniczne, które na terenie Polski są uznawane. Musi ona również odbyć aplikację komorniczą, zdać egzamin komorniczy i pracować przez okres co najmniej dwóch lat na stanowisku asesora. Istotne jest to, aby taka osoba miała ukończone 28 lat. Musi również mieć dobry stan zdrowia, by móc pracować w tym zawodzie, nieposzlakowaną opinię i nieskazitelny charakter. Tylko na tej podstawie, kancelaria komornicza w Gdańsku może w pełni prawnie pracować, spełniając określone wymagania i przepisy.

Oczywiście od wszystkich reguł są odstępstwa i tak, patrząc na ust.1 pkt 8 – 10, wymogi te nie dotyczą osób, które posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Co więcej, nie dotyczy to osób, które pracowały na stanowisku sędziego lub prokuratora, które zajmowały stanowisko asesora sądowego, referendarza sądowego, a także adwokata, radcy prawnego, notariusza lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Czas pracy na tych stanowiskach musi wynosić co najmniej 2 lata.

komornik sadowy gdansk

Złożenie wniosku na stanowisko komornika sądowego

Aby kancelarie komornicze w Gdańsku mogły spełniać swoje zadania i działać na rynku w danym miejscu, niezbędny jest w pierwszej kolejności wniosek na stanowisko komornika sądowego. Dotyczy to między innymi działań związanych z art.12 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku. Taki wniosek należy złożyć do Ministra Sprawiedliwości. Jest on opiniowany przez radę właściwą izby komorniczej, ale ostateczna decyzja podjęta jest przez Ministra Sprawiedliwości. Ten bierze przede wszystkim pod uwagę ilość komorników pracujących w danym rewirze. Jeśli uzna, że jest ona niedostateczna, taką też przyszły komornik otrzyma decyzję, iż w danym miejscu taka kancelaria komornicza w Gdańsku może zostać założona. Oprócz niezbędnych danych, we wniosku przyszły komornik sądowy z Gdańska, powinien wskazać rewir sądu rejonowego, gdzie dana kancelaria miałaby powstać.

Czy są jeszcze inne kroki, aby osoba ubiegająca się o ten zawód mogła stać się takim komornikiem? Tak i dotyczy to art. 12 ust. 3 o komornikach sądowych, gdzie wskazane jest podjęcie decyzji o pełnieniu tego stanowiska poprzez przeprowadzony konkurs. Dotyczy to sytuacji, gdy poprzednik został zwolniony, nastąpiła jego śmierć lub dobrowolna rezygnacja z pełnienia dalej takich obowiązków. Taka decyzja może także zostać podjęta, gdy komornik sądowy traci obywatelstwo, zostanie skazany za przestępstwo czy też ukarany w wyniku popełnienia niedopuszczalnych czynów.

Komornik sądowy z Gdańska to organ egzekucyjny, który działa jako organ władzy publicznej. Oznacza to, że taka osoba jest funkcjonariuszem publicznym i działa ona bezpośrednio przy danym sądzie rejonowym. Nie można zostać komornikiem jedynie poprzez ukończone studia prawnicze, ale trzeba przy tym spełnić wiele przesłanek, jak również i uzyskać pozytywną decyzję Ministra Sprawiedliwości. Tylko bowiem w ten sposób można piastować ten urząd i wykonywać określony zakres prac.


Wróć do bloga