Celem egzekucji komorniczej jest odzyskanie długu, który za wykonane prace czy świadczone usługi należy się wierzycielowi. Bardzo często cały ten proces trwa niezwykle długo, zabiera wiele energii, niepotrzebnych nerwów i tworzących się po drodze problemów. Dziś jednak nie o nich konkretnie chcielibyśmy mówić, ale o jednej z niezwykle istotnych kwestii, a mianowicie o śmierci dłużnika. Co zrobić, gdy ten w toku postępowania egzekucyjnego umrze? Czy wierzyciel nie odzyska już swoich pieniędzy? Czy długi przechodzą dalej na kolejnych członków rodziny? I co istotne, jakie działania może dalej podjąć komornik sądowy z Gdańska? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Co może zrobić spadkobierca?

Mylnym jest stwierdzenie faktu, iż wraz z śmiercią dłużnika, wierzyciel nie jest w stanie odzyskać już swoich pieniędzy. Zgodnie bowiem z art. 922 k.p.c. obowiązki dotyczące spłaty długów dłużnika po jego śmierci przechodzą na spadkobierców. Oznacza więc to, że osoby takie w spadku otrzymują zarówno wszelkie dobra, jak również i wszystkie długi oraz zobowiązania. 

Nie wszystko jest tutaj oczywiście takie proste. Każdy bowiem spadkobierca powinien w ciągu sześciu miesięcy od momentu dowiedzenia się o spadku, złożyć stosowne pismo. Należy tego dokonać przed sądem lub notariuszem. Kluczowe tutaj znaczenie ma to, czy przyjmuje on spadek czy go odrzuca. Jeśli odrzuca on spadek, nie otrzymuje on dóbr i nie spoczywa na nim odpowiedzialność spłaty długów. Może jednak on przyjąć spadek z ograniczeniem w sferze odpowiedzialności za długi, ale również i może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a więc otrzymuje on wówczas jedynie aktywa, które w skład tego spadku wchodzą. W zależności od tego, jaką podejmie on decyzje, takie też mogą być wszczęte dalsze kroki, jakich podejmuje się komornik sądowy z Gdańska

Śmierć nierzetelnego kontrahenta a odzyskanie długu

Każdy wierzyciel, który chce odzyskać swoje pieniądze, może po śmierci dłużnika przede wszystkim wznieść zapytanie do sądu rejonowego o postępowanie spadkowe wobec zmarłej osoby będącej dłużnikiem. Na tej bowiem podstawie, może on dalej złożyć wniosek o przyłączenie się do czynnego postępowania spadkowego. Dzięki odpowiednio przeprowadzonym działaniom w tym zakresie, wierzyciel może mieć wgląd do akt postępowania, dzięki którym uzyska istotne informacje, jakie dalej pozwolą mu znaleźć informacje odnośnie spadkobierców i tego, czy przyjęli oni spadek czy go odrzucili.

Śmierć dłużnika a postępowanie komornika sądowego z Gdańska

Bardzo dużo zależy od tego, na jakim etapie jest postępowanie egzekucyjne względem śmierci dłużnika. I tak można wyróżnić śmierć:

  • przed wszczęciem postępowania sądowego

Jeśli śmierć nastąpi na tym etapie, wierzyciel może wystąpić z pozwem o zapłatę do spadkobierców. Musi on dołączyć prawomocne postanowienie sądu, które informuje o nabyciu spadku przez spadkobierców. Jeśli nie odzyska on długu dobrowolnie, może skierować sprawę do komornika sądowego z Gdańska, w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

  • w trakcie trwania postępowania sądowego

Jeśli śmierć nastąpi na tym etapie, wówczas postępowanie zostaje zawieszone, aż do momentu, gdy zgłoszą się lub zostaną wskazani następcy prawni osoby zmarłej, bądź też zostanie ustanowiony kurator spadku. 

  • po tytule wykonawczym, ale przed złożeniem wniosku do komornika

Jeśli śmierć nastąpi na tym etapie, wówczas komornik sądowy z Gdańska umarza postępowanie. Niezbędne jest więc dalej uzyskanie przez wierzyciela klauzuli wykonalności wobec spadkobierców. Jeśli ci przyjmą spadek, wówczas może zostać niemal od razu wszczęte przeciwko nim postępowanie egzekucyjne. 

  • w trakcie postępowania egzekucyjnego 

Jeśli śmierć nastąpi na tym etapie, kancelaria komornicza zawiesza postępowanie z urzędu. Wierzyciel ma obowiązek złożenia w ciągu sześciu miesięcy od dnia zawieszenia postępowania, wszczęcie postępowania z udziałem spadkobierców. Jeśli tego nie zrobi, to on zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, co wiąże się z zapłatą przez niego wszelkich kosztów egzekucji. 

Choć odzyskanie długu przez wierzyciela względem zmarłego dłużnika nie jest łatwe i wymaga zdecydowanie więcej działań, jest możliwe do odzyskania. Wierzyciel powinien więc wykonać takie działania, by zmierzyć do ustalenia spadkobierców dłużnika, a jeśli tych nie ma, może on oczekiwać uregulowania zapłaty przez Skarb Państwa, czyli gminę. 


Wróć do bloga