Egzekucja świadczeń pieniężnych polega na ściągnięciu od dłużnika pieniędzy zasądzonych poprzez wyrok lub inne orzeczenie sądowe. Wygaśnięcie zobowiązania wobec dłużnika następuje w momencie spłaty całej kwoty należności wraz z kosztami egzekucyjnymi. Jednocześnie wszystkie dokonane przez komornika czynności takie jak np. zajęcie rachunków bankowych zostają anulowane. Egzekucja świadczeń niepieniężnych odbywa się natomiast albo poprzez odebranie dłużnikowi ruchomości lub nieruchomości, albo przez wykonanie danej czynności lub jej zaniechanie, albo przez nieprzeszkadzanie w wykonywaniu czynności wierzycielowi. Ponadto od dłużnika może się też wymagać złożenia oznaczonego oświadczenia woli.

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Pierwszym etapem egzekucji komorniczej jest nadanie oficjalnego pisma sądowego, zawiadamiającego dłużnika o wszczęciu postępowania. Następnie komornik musi oszacować wartość jego majątku i ocenić, z czego będzie ściągane zobowiązanie. Jako funkcjonariusz publiczny ma prawo do zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika wedle prawnie ustalonych limitów i z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń. Komornik może zająć także rachunek bankowy lub rentę czy emeryturę (poza kwotą wolną od zajęcia). Ostatnim krokiem egzekucji komorniczej jest zajęcie ruchomości lub nieruchomości.