Informacje dla dłużnikówInformacje dla wierzycielaPrzydatne linki

PRAWO DO LEGITYMOWANIA OSÓB

Zgodnie z treścią art. 28  ustawy o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r.  Komornik wykonując ustawowe czynności ma prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości

UTRWALANIE CZYNNOŚCI ZA POMOCĄ URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO OBRAZ  I DZWIĘK

Zgodnie z art. 809 z indeksem 1 kodeksu postępowania cywilnego utrwalaniu za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk podlega przebieg następujących czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komornika poza kancelarią:

1) z udziałem dłużnika zmierzające do ustalenia jego stanu majątkowego;
2) zajęcie ruchomości;
3) wykonanie postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik;
4) licytacja ruchomości z wyłączeniem licytacji elektronicznej;
5) licytacja nieruchomości, chyba że jej przebieg jest utrwalany w sposób określony w art. 972 § 2;
6) oględziny nieruchomości;
7) wprowadzenie w zarząd nieruchomości w trybie art. 933;
8) opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy;
9) wydanie ruchomości i nieruchomości;
10) wprowadzenie w posiadanie;
11) przymusowe otwarcie pomieszczenia;
12) przeszukanie mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego dłużnika.
§ 2.  Komornik utrwala przebieg czynności w trybie określonym w § 1, również gdy wniosek taki złoży co najmniej jedna ze stron postępowania.
§ 3.  Komornik uprzedza osoby uczestniczące w czynności o utrwalaniu przebiegu czynności, o których mowa w § 1 i 2.

PRAWO DO PRZERWANIA UTRWALANIA PRZEBIEGU CZYNNOŚCI

Zgodnie z art. 809 z indeksem 1 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego komornik przerywa utrwalanie przebiegu czynności w miejscu zamieszkania dłużnika lub osoby trzeciej, jeżeli dłużnik lub ta osoba sprzeciwiają się temu, o czym należy te osoby pouczyć.

ZAKAZ WYDAWANIA ZAPISU

Zgodnie z art. 809 z indeksem 1 par. 5 kodeksu postępowania cywilnego  Stronom ani uczestnikom postępowania nie wydaje się zapisu obrazu i dźwięku.

PRAWO DO SKARGI NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

Zgodnie z art. 767 kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

1¹. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.
2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.
3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.
3¹. 63  Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu.
3². 64  Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej.
3³. 65  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza skargi, mając na względzie ustawowe wymagania przewidziane dla tego pisma, potrzebę zamieszczenia niezbędnych pouczeń co do sposobu wypełniania formularza, wnoszenia pisma i skutków niedostosowania go do ustawowych wymagań, a także konieczność bezpłatnego udostępniania formularzy w kancelariach komorniczych, siedzibach sądów oraz sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną edycję treści formularza.
4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.
5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.
6. 66  W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

Patrz wzór formularza skargi na czynności komornika

PRAWO DO  OGRANIECZENIA ZAJĘCIA WIERZYTELNOŚCI Z UMÓW CYWILNYCH

Jeśli dłużnik jest zatrudniony na umowę zlecenie albo na umowę o dzieło, a umowa ta jest odnawiana co miesiąc oraz dłużnik wykaże,  że zajęta wierzytelność jest periodycznie powtarzająca się i stanowi jedynie źródło utrzymania dłużnika, wówczas może złożyć do komornika o ograniczenie zajęcia wierzytelności zgodnie z kodeksem pracy tj. art. 833 § 2 k.p.c oraz art. 87 § 3 pkt 2 k.p.

Patrz wzór wniosku o ograniczenie zajęcia wierzytelności

PRAWO DO  OGRANICZENIA ZAJĘCIA WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO 

Jeśli  w postępowaniu prowadzonym przeciwko dłużnikowi  dokonano zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz dokonano zajęcia wierzytelności na rachunku bankowym, na które wpływa pozostałość po potrąceniu wynagrodzenia należna dłużnikowi, wówczas dłużnik może złożyć wniosek o ograniczenie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego o tą część pozostałego wynagrodzenia. Prócz stosownego wniosku jest obowiązany wykazać tę okoliczność najlepiej poprzez przesłanie historii z rachunku bankowego, z którego wynika, iż pracodawca przekazuje na ten rachunek potrącone wynagrodzenie lub zaświadczenie od pracodawcy ze wskazaniem na który rachunek bankowy przekazuje pracownikowi ( dłużnikowi ) potrącone wynagrodzenie

Patrz wzór wniosku o ograniczenie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego

PRAWO DO

ZALICZKA NA POKRYCIE WYDATKÓW

Zgodnie z art. 7. jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

  1. Zaliczkę na koszty doręczenia korespondencji uiszcza wierzyciel lub wnioskodawca i nie może ona jednorazowo przekroczyć 60 złotych, chyba że planowane wydatki znacznie przekroczą tę kwotę.
  2. W wezwaniu do uiszczenia zaliczki komornik wskazuje stronę obowiązaną do uiszczenia zaliczki, wysokość zaliczki, termin jej uiszczenia, czynność powodującą wydatki, które mają być pokryte z zaliczki, oraz poucza stronę wezwaną o skutkach niewykonania wezwania.
  3. Termin uiszczenia zaliczki nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wniosek złożyła strona mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, termin ten nie może być krótszy niż miesiąc.
  4. Jeżeli zaliczka nie wystarcza na pokrycie wydatków, wydatki ponosi tymczasowo komornik. W takim przypadku komornik może wydać postanowienie o pobraniu brakującej zaliczki od strony, która żądała dokonania czynności powodującej wydatki, albo ściągnąć od dłużnika kwotę odpowiadającą wysokości wydatków, które nie zostały pokryte z zaliczki. Ściągnięcie tej kwoty od dłużnika nie wymaga wydania postanowienia.
  5. Jeżeli egzekucja okaże się w całości lub części bezskuteczna, komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela kwoty odpowiadającej wysokości wydatków, które nie zostały pokryte z uiszczonych przez niego zaliczek ani wyegzekwowanej części świadczenia i co do których nie wydano postanowienia o pobraniu brakującej zaliczki.

WYDATKI NA CZYNNOŚCI POZA REWIREM

Zgodnie z art. 8 ustawy o kosztach komorniczych jeżeli komornik wybrany przez wierzyciela podejmuje czynności poza rewirem komorniczym, wydatki w postaci :

– diet przysługujących komornikowi oraz osobom zatrudnionym w kancelarii komorniczej i uczestniczącym w tych czynnościach,
– kosztów przejazdów i noclegów komornika i tych osób
– kosztów transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, nawet w razie przysługującego mu zwolnienia od kosztów komorniczych. Wydatków tych nie wlicza się do kosztów obciążających dłużnika.

Wierzyciel może też wyrazić zgodę na obciążenie go innymi wydatkami.

NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Art. 30

W razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. W takim przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera opłaty od dłużnika, a opłatę ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi. Przepisów art. 29 ust. 1-3 nie stosuje się.

OPŁATA ZA ZABEZPIECZENIE

Art. 31.  [Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym]

Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu. Jeżeli jednak zabezpieczenie roszczenia pieniężnego polega na zobowiązaniu do zapłaty na rzecz uprawnionego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27-30.

Art. 32.  [Opłata stosunkowa przy egzekucji świadczeń pieniężnych w przypadku wcześniejszego pobrania opłaty od wniosku o zabezpieczenie]

Jeżeli przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w sprawie o świadczenie pieniężne komornik wykonał zabezpieczenie roszczenia pieniężnego lub europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym o to samo świadczenie, na poczet opłaty stosunkowej, o której mowa w art. 27 lub art. 29, zalicza się pobraną przez komornika od wierzyciela opłatę stosunkową od wniosku o zabezpieczenie. Jeżeli opłata pobrana za wykonanie zabezpieczenia roszczenia jest wyższa niż opłata egzekucyjna, różnica nie podlega zwrotowi.

 

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych

 

Art. 33.  [Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej]

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej wynosi 400 złotych.

Art. 34.  [Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości albo opróżnienia lokalu lub innego pomieszczenia]

  1. Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb wynosi 1500 złotych.
  2. Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości albo opróżnienia innego lokalu lub pomieszczenia wynosi 2000 złotych.
  3. Jeżeli nieruchomość, lokal lub pomieszczenie są wykorzystywane przez dłużnika wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, opłatę, o której mowa w ust. 2, powiększa się o opłatę w wysokości 1000 złotych od drugiej i każdej kolejnej izby wchodzącej w skład nieruchomości, lokalu lub pomieszczenia, którego ma dotyczyć egzekucja. Łączna opłata nie może być wyższa niż 30 000 złotych.

 

Art. 35.  [Opłata stała od wniosku o wprowadzenie syndyka masy upadłości w posiadanie majątku albo zarządcy w posiadanie majątku lub w zarząd nieruchomości]

Opłata stała od wniosku o wprowadzenie:

1) syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku,
2) zarządcy w zarząd nieruchomości
– wynosi 400 złotych.

Art. 37.  [Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji innego świadczenia niepieniężnego]

Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji innego świadczenia niepieniężnego niż wymienione w przepisach niniejszego oddziału wynosi 400 złotych.

Art. 38.  [Opłata stała od wniosku o wykonanie innego zabezpieczenia] Opłata stała od wniosku o wykonanie innego zabezpieczenia niż wymienione w art. 31 wynosi 300 złotych.

 

Pozostałe opłaty

 

Art. 40.  [Opłata stała od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub o sporządzenie spisu inwentarza]

Opłata stała od wniosku o:

1) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
2) sporządzenie spisu inwentarza
– wynosi 400 złotych.

Art. 41.  [Opłata stała za doręczenie zawiadomień sądowych na zlecenie sądu]

Opłata stała za bezpośrednie i osobiste doręczenie na zlecenie sądu zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty wynosi 40 złotych.

Art. 42.  [Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego]

Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400 złotych.

Art. 43.  [Opłata stała od wniosku o przeprowadzenie licytacji przedmiotu zastawu rejestrowego]

  1. Opłata stała od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego wynosi 1000 złotych.
  2. Wysokość opłaty za przeprowadzenie dobrowolnej licytacji publicznej ustala komornik z wnioskodawcą.

Art. 44.  [Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela]

Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, o którym mowa w art. 8012 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wynosi 100 złotych

PRAWO WYBORU KOMORNIKA

Wierzyciel może wybrać komornika sądowego według własnego uznania, ale jego wybór jest ograniczony terytorialnie do obszaru właściwości sądu apelacyjnego , w apelacji której komornik prowadzi swoją kancelarię. Ponadto jest katalog spraw wyłączonych, w których wierzyciel nie może skorzystać z prawa wyboru komornika. Należą do nich sprawy:

– o egzekucję z nieruchomości
– o wydanie nieruchomości
– o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
– o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy
– o doręczenie korespondencji adresatowi przez komornika
– o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata
– o sporządzenie spisu inwentarza i zabezpieczenie spadku
– o sporządzenie protokołu stanu faktycznego
– o poszukiwanie przez komornika majątku upadłego na wniosek syndyka

Do powyższych spraw jest właściwy “komornik rewirowy” tzn. komornik właściwości ogólnej dłużnika (zgodnie z miejscem zamieszkania/ siedziby dłużnika) bądź komornik, w którego właściwości jest położona nieruchomości dłużnika.

Kancelarie komornicze w Gdańsku, aktualny wykaz komorników w Gdańsku:Wykaz Komorników – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – CZYTAJ DOKUMENT PDF

Komornicy działający przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku – Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku – CZYTAJ DOKUMENT PDF