licytacje

Sprawdź Aktualne Licytacje:

Ruchomości / Nieruchomości

Licytacje ruchomości

Nabywający obowiązany jest wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena ruchomości przekroczyła 500zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 20 proc. wylicytowanej kwoty nie mniej jednak niż 500zł, Pozostała część ceny winna być uiszczona do godz. 12.00 dnia następnego. (art. 871 kpc)

Ponadto tutejszy komornik informuje, że informacje zawarte w obwieszczeniu są informacjami wszystkimi, którymi dysponuje komornik o licytowanych ruchomościach. Jeśli w obwieszczeniu nie jest zawarta jakaś dana informacja to oznacza to, że komornik nie dysponuje tą informacją. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie wskazanym w obwieszczeniu.

Rękojmia

Na mocy art. 867¹ k.p.c. oraz art. 871 k.p.c. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia i może odebrać wylicytowaną ruchomość po zamknięciu przetargu. Wyjątek art. 871 zdanie drugie i dalsze.

Licytacja może zostać zniesiona bez podania przyczyny.

Licytacje nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:
– posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
– wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowani

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong informuje, że nie zamieszcza obwieszczeń o licytacji zarówno ruchomości jak i nieruchomości na portalach internetowych.

Jedyną stroną internetową na której znajdują się obwieszczenia o licytacji jest strona internetowa
www.licytacje.komornik.pl

Ponadto tutejszy komornik informuje, że operat szacunkowy nieruchomości można przeglądać w kancelarii tutejszego komornika w godzinach urzędowania kancelarii. W operacie szacunkowym zawarte są również informacje o osoby w których posiadaniu znajduje się nieruchomość.

Zgodnie z art. 963 k.p.c. zatrzymuje się rękojmię złożoną przez licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, natomiast pozostałym licytantom rękojmia podlega zwróceniu. Rękojmia wpłacona na rachunek bankowy komornika zostanie zwrócona na rachunek, z którego przelew został dokonany. Rękojmia wpłacona w kasie kancelarii podlega zwrotowi bezpośrednio po zakończonej licytacji w kancelarii tut. komornika.

W przetargu nie mogą brać udziału: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.