licytacje

Sprawdź Aktualne Licytacje:

Ruchomości / Nieruchomości

Licytacje ruchomości

Rękojmia
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii w gotówce lub na konto komornika. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi w dniu licytacji. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Pozostałe warunki licytacji
 
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Zgodnie z 867 § 12k.p.c. prawa osób trzecich nie są przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Zapłata po wylicytowaniu ruchomości

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Inne informacje

Ponadto tutejszy komornik informuje, że informacje zawarte w obwieszczeniu są informacjami wszystkimi, którymi dysponuje komornik o licytowanych ruchomościach. Jeśli w obwieszczeniu nie jest zawarta jakaś dana informacja to oznacza to, że komornik nie dysponuje tą informacją. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie wskazanym w obwieszczeniu. Licytacja może zostać zniesiona bez podania przyczyny. Wszystkie licytacje podawane są przez komornika do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w budynku przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku, jak również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl 

Licytacje nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:
–posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
–wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong informuje, że nie zamieszcza obwieszczeń o licytacji zarówno ruchomości jak i nieruchomości na portalach internetowych.

Jedyną stroną internetową na której znajdują się obwieszczenia o licytacji jest strona internetowa
www.licytacje.komornik.pl

Ponadto tutejszy komornik informuje, że operat szacunkowy nieruchomości można przeglądać w kancelarii tutejszego komornika w godzinach urzędowania kancelarii. W operacie szacunkowym zawarte są również informacje o osoby w których posiadaniu znajduje się nieruchomość.

Licytacje odbywają się w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk.

Zgodnie z art. 963 k.p.c. zatrzymuje się rękojmię złożoną przez licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, Zapłatę pozostałości ceny nabycia dokonuje się na rachunek bankowy Sądu, po wcześniejszym wezwaniu. Natomiast pozostałym licytantom rękojmia podlega zwróceniu. Rękojmia wpłacona na rachunek bankowy komornika zostanie zwrócona na rachunek, z którego przelew został dokonany. Rękojmia wpłacona w kasie kancelarii podlega zwrotowi bezpośrednio po zakończonej licytacji w kancelarii tut. komornika.

W przetargu nie mogą brać udziału: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.