licytacje

Sprawdź Aktualne Licytacje:

Ruchomości / Nieruchomości

Licytacje komornicze są sposobem spieniężenia ruchomości bądź nieruchomości dłużnika na drodze publicznej sprzedaży własności zajętej w toku postępowania egzekucyjnego. Udział w niej może wziąć każda osoba lub podmiot prawny (z wyjątkami określonymi w przepisach) – warunkiem jest jednak uiszczenie uprzednio określonej sumy pieniędzy w ramach danej aukcji, czyli tzw. wadium, inaczej rękojmi. Zostaje ona zatrzymana jedynie zwycięzcy licytacji. Pozostałym uczestnikom rękojmia jest zwracana po przetargu w takiej formie, w jakiej została wpłacona, a więc przelewem lub gotówką w kasie kancelarii.

 

Licytacje ruchomości

 

Licytacje ruchomości są procesem wieloetapowym, a ich przedmiotem może być np. sprzęt ADG, RTV, meble, maszyny przemysłowe, rolnicze, samochody, biżuteria i inne rzeczy mające wartość rynkową, które nie są niezbędne do utrzymania przez dłużnika członków rodziny. Chcąc być licytantem, należy uiścić u komornika wadium w wysokości jednej dziesiątej wartości wszystkich ruchomości – najpóźniej w dniu poprzedzających przetarg komorniczy. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy oszacowana suma jest niższa niż 500 zł.

Licytacja może się odbyć nawet w obecności jednego licytanta lub jego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym – wyjątkiem jest pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Licytantem nie może być natomiast ani dłużnik, ani członkowie jego rodziny, a także komornik. Zwycięzca licytacji powinien od razu uiścić cenę nabycia przedmiotu, gdy wynosi ona mniej niż 500 zł. Jeżeli kwota do zapłaty jest większa, nowy nabywca musi jeszcze tego samego dnia zapłacić komornikowi co najmniej 20% jej wysokości, a resztę najpóźniej w następnym dniu.

Wszystkie informacje, jakie posiada komornik na temat ruchomości będących przedmiotem licytacji, przekazywane są poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku oraz na tablicach informacyjnych Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w budynku przy ul. Piekarniczej 10 w Gdańsku. Znajdą je Państwo również na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie wskazanym w obwieszczeniu. Licytacja może zostać zniesiona bez podania przyczyny.

 

Licytacje nieruchomości

 

Licytacje nieruchomości dotyczą domów, magazynów, lokali użytkowych i innych budynków, a także gruntów czy miejsc postojowych. Rękojmia wynosi 10% i musi zostać wpłacona najpóźniej dzień przed przetargiem. Dłużnik, jego rodzina, komornik, a także osoby zdolne do nabycia nieruchomości tylko za zezwoleniem organu państwowego nie mogą uczestniczyć w licytacji. Dopuszczalne jest pełnomocnictwo osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych na takich samych warunkach jak w przypadku ruchomości. Zwycięzca licytacji ma 14 dni od momentu tzw. przybicia na uiszczenie wylicytowanej kwoty.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong informuje, że obwieszczenia o licytacji nieruchomości zamieszcza jedynie na stronie www.licytacje.komornik.pl. Ponadto operat szacunkowy nieruchomości, w którym zawarte są m.in. informacje o osobach, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, można przeglądać w kancelarii prawnej w jej godzinach urzędowania. W operacie szacunkowym zawarte są również informacje o osobach, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość. Licytacje odbywają się w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk.