Kancelaria budynek

Kancelaria komornicza powstała w 2012 roku, a jej personel stanowią ludzie młodzi i dynamiczni, posiadający wiedzę z zakresu egzekucji sądowej.

Przyjęte w Kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Gdańsk – Północ Krystian Pstrong wykonuje następujące zadania:
• wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
• wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
• sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
• doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
• na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
• weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.