Choć postępowanie egzekucyjne samo w sobie jest stresujące, warto wiedzieć, że dłużnik ma możliwość złożenia skargi na czynności komornicze, jeśli uzna, że jego prawa zostały naruszone. Istnieją jednak określone procedury wnoszenia takich dokumentów, dlatego warto dowiedzieć się, co może obejmować skarga na czynności komornicze, kto może ją złożyć i jak wygląda ta procedura.

Co obejmuje skarga na czynności komornicze?

Skarga na czynności komornicza obejmuje wszystkie sytuacje, w których komornik dokonał czynności niezgodnej z przepisami prawa procesowego albo zaniechał dokonania czynności wymaganych przepisami tegoż prawa. Warto przy tym pamiętać, że pojęcie zaniechania czynności w świetle prawa nie jest równoznaczne z bezczynnością, która prowadzi do przewlekłości postępowania (wyrok SN z 14 VI 1973, I CR 250/73). Na korzyść dłużnika działa w tej sytuacji fakt, że do uznania nieprawidłowości w działaniach komornika wystarczy obiektywne stwierdzenie wadliwości. Mówiąc prościej: nie trzeba udowadniać, że komornik świadomie naruszył przepisy prawne (uchwała SN z 4 V 1972, III CZP 24/72). Skarga na czynności komornicze może na przykład dotyczyć zakwestionowania przez stronę zasadności nadania klauzuli wykonalności (art. 795 k.p.c.).

Zgodnie z art. 767 § 4 k.p.c. skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia:

 1. dokonania czynności, jeżeli skarżący był obecny podczas czynności albo był wcześniej zawiadomiony o terminie dokonania czynności;
 2. zawiadomienia skarżącego o dokonaniu czynności, jeżeli skarżący nie był obecny podczas czynności i nie był wcześniej zawiadomiony o terminie dokonania czynności;
 3. dowiedzenia się przez skarżącego o dokonaniu czynności, jeżeli skarżący nie był przy niej obecny i nie został zawiadomiony o jej terminie ani o jej dokonaniu;
 4. dowiedzenia się, że czynność miała być dokonana, gdy skarga dotyczy zaniechania dokonania czynności przez komornika.

Skarga powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego skargę,
 • miejsce zamieszkania i adres zamieszkania lub siedziby,
 • jeśli skargę wnosi przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik należy podać jego imię i nazwisko oraz adres,
 • imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich wierzycieli, którzy złożyli wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie;
 • imię i nazwisko lub nazwę dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne;
 • opis wszystkich zaskarżonych czynności lub przedmiotu zaniechania wraz ze wskazaniem rodzaju czynności, daty dokonania lub zaniechania, osoby lub przedmiotu, do którego się odnosiła;
 • należy wskazać jakich działań ze strony komornika domaga się skarżący;
 • należy podać uzasadnienie skargi – skarżący może zgłosić dowody potwierdzające fakty, na które się powołuje.

Kto może złożyć skargę na czynności komornicze?

Skargę na czynności komornicze mogą złożyć wszystkie osoby, których prawa zostały zagrożone lub naruszone w postępowaniu egzekucyjnym. W związku z tym w dokumencie należy określić, jaki interes prawny reprezentują osoby składające skargę. Ponadto do zaskarżenia czynności komornika mają prawo:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Rzecznik Praw Dziecka,
 • prokurator,
 • sąd (lub inny organ, który zażądał wszczęcia egzekucji),
 • organizacja pozarządowa.

Gdzie i jak złożyć skargę na czynności komornicze

Skarga na czynności komornicze w pierwszej kolejności należy skierować do kancelarii komornika, którego czynności uznajemy za nieprawidłowe w świetle obowiązujących przepisów prawa. Można skargę złożyć bezpośrednio w tejże kancelarii albo przesłać pocztą.

Specjalny formularz „Skarga na czynności komornika”, dostępny jest w kancelariach komorniczych, stacjonarnie w sądach rejonowych i okręgowych lub w Internecie pod adresem www.ms.gov.pl oraz na stronach internetowych sądów powszechnych. Skarga nie musi być składana na powyższym formularzu, natomiast bezwzględnie należy zachować warunki formalne skargi.

Jeżeli strona kwestionuje istnienie obowiązku objętego tytułem wykonawczym (np. twierdzi, że dług został spłacony albo roszczenie się przedawniło), to powinna wnieść pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na podstawie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego.

Należy złożyć w sądzie rejonowym. Rozpatrywaniem wniosku zajmuje się sąd właściwy terytorialnie obszarowi, na którym działa komornik. Zdarzają się sytuacje, w których do prowadzenia egzekucji wskazano komornika poza właściwością ogólną. Wówczas skargę na jego czynności rozpoznaje ten sąd, który byłby właściwy na podstawie ogólnych zasad.


Wróć do bloga