Zadłużenie dłużnika wobec wierzyciela – z czego ściągnąć dług?

W przypadku, gdy wierzyciel nie może odzyskać swojej należności samodzielnie, może on zgłosić sprawę do sądu i na jego mocy wydane może zostać postanowienie o rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego, które prowadzone przez jest komornika sądowego. Ten jest funkcjonariuszem publicznym i nie może on działać na własną rękę, ale jedynie zgodnie z postanowieniem sądowym.

Z czego więc komornik może ściągnąć dług? Najczęściej zajmuje on konto dłużnika, które to zostaje zablokowane przez bank i nad którym to pieczę stanowi właśnie kancelaria komornicza. Ona określa, jaką kwotę i z czego może ściągnąć, aby pomóc wierzycielowi odzyskać jego pieniądze. Jeśli dłużnik posiada umowę o pracę, jeśli otrzymuje emeryturę lub inne pieniądze, które komornik może w danej części objąć, ma on do tego prawo. A co w sytuacji, jeśli dłużnik nie ma konta w banku? Dalej kancelaria zwraca uwagę na nieruchomości i ruchomości, które to dłużnik posiada. Może to być samochód, działka, sklep czy dom. W zależności od kwoty zadłużenia, może on zająć konkretne rzeczy w danej nieruchomości lub objąć ją w całości.

Podsumowując, podstawowymi formami prowadzenia egzekucji są między innymi:

  • egzekucja z konta bankowego
  • egzekucja z wynagrodzenia
  • egzekucja z renty i emerytury
  • egzekucja z nieruchomości
  • egzekucja z ruchomości

A co w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku? Jeśli dłużnik nie ma z czego spłacać zadłużenia, tym samym komornik nie ma z czego ściągnąć długu, taka egzekucja jest bezskuteczna. Należy wówczas złożyć pismo do wierzyciela, informując go o danej sytuacji. Jeśli ten w terminie 7 dni nie złoży wniosku, następuje umorzenie egzekucji komorniczej. Niestety, ale coraz częściej widoczna jest bezskuteczność właśnie z racji braku możliwości odzyskania przez komornika pieniędzy.

Egzekucja komornicza – jak długo komornik prowadzi takie czynności?

Jednym z kluczowych pytań w tym artykule jest to, jak długo komornik prowadzi egzekucję i kiedy następuje umorzenie postępowania egzekucyjnego? Komornik może zająć wszelkie ruchomości i nieruchomości, a także konto bankowe, jednak nie w każdym przypadku skuteczność jego działań jest możliwa. O ile w grę wchodzi niska suma na poczet długu, zazwyczaj komornik działa szybko i skutecznie. Jeśli jednak należność jest wysoka, wówczas egzekucja trwa długo, aż do momentu całkowitego odzyskania danej sumy pieniędzy, na którą to składa się między innymi: należność główna, odsetki, koszty procesu i koszty egzekucyjne. Umorzenie długu następuje tylko wtedy, gdy dłużnik spłaci całość. A co w sytuacji, gdy ten umrze? Dalej długi przechodzą na spadkobierców, chyba, że ci odrzucą spadek lub zdecydują się na zrzeczenie się spadku.

A czym jest przedawnienie długu? Wierzyciel musi pamiętać o tym, iż ma od 6 do 10 lat, w zależności od konkretnych sytuacji, aby złożyć do komornika wniosek o egzekucję. Jeśli ten okres minie, wówczas komornik odmawia wszczęcia dalszej egzekucji. Komornik nie ma prawa w sytuacji, gdy dojdzie do przedawnienia długu wykonywać jakichkolwiek działań.

Czy komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne na własną rękę i czy komornik może ściągać dług samodzielnie?

Wierzyciel, który chce odzyskać dług, w pierwszej kolejności stara się załatwić to na własną rękę, a następnie zgłasza się do firmy windykacyjnej, aby ta spróbowała odzyskać należność. Wysyła ona do dłużnika pisma informujące, aby roszczenia wierzyciela zostały spłacone. Jeśli taki nakaz zapłaty nie przynosi jednak pożądanych efektów, wówczas wierzyciel składa wniosek do sądu o odzyskanie swojej wierzytelności. Dopiero w momencie, gdy wydane zostanie przez sąd postanowienie, funkcjonariusz publiczny pracujący przy sądzie rejonowym, może ,,wejść” na pensję dłużnika, może żądać poprzez odpowiednie działania zapłaty długu, może przejąć jego ruchomości i nieruchomości. Wykonalność takich działań jest możliwa, ale w żadnym wypadku nie na własną rękę.

Prowadzenie egzekucji – co robi komornik i jak wygląda prowadzenie egzekucji prowadzonej przez komornika?

Postępowanie komornicze składa się z określonych działań. Jakich? Po pierwsze sąd musi wydać wyrok opatrzony klauzulą wykonalności. Z takim wyrokiem wierzyciel udaje się do komornika i wnosi o wszczęcie egzekucji. Komornik ma obowiązek powiadomić dłużnika o wszelkich toczonych czynnościach. Najpierw sprawdza jego majątek, a następnie może rozpocząć egzekucję, w tym zajęcie wynagrodzenia lub zajęcie konta. Nie może on potrącić z pensji 75% minimalnego wynagrodzenia o pracę. Jeśli chodzi o ruchomości, może on zająć określone przedmioty z wyłączeniem między innymi bielizny i ubrań, niezbędnych urządzeń domowych, zapasów żywności i opału, przedmiotów niezbędnych do nauki. Nie może zająć sprzętów rehabilitacyjnych i produktów leczniczych czy zwierząt gospodarczych niezbędnych do utrzymania rodziny.

Czy komornik może zablokować i zająć konto bankowe oraz majątek dłużnika?

Oczywiście, że tak. Jest to najczęściej wykonywane działanie wobec osób zadłużonych, bowiem w ten sposób najłatwiej można dług odzyskać. W momencie uzyskania tytułu wykonawczego, komornik powinien napisać pismo do banku o zablokowanie konta i tym samym sam przejmuje nad nim kontrolę. Dzięki rejestrowi dłużnika, komornik może dokładnie prześledzić jego sytuację, sprawdzić czy ten jest wypłacalny i w jakiej formie może dług ściągnąć, aby móc wykonać wyrok.

Umorzenie postępowania – kiedy następuje?

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, jeśli nie nastąpi przedawnienie długu i tytuł egzekucyjny jest przez wierzyciela w okresie od 6 – 10 lat przedłużany, wówczas nie ma możliwości zwolnienia dłużnika z zapłaty długu. Jeśli dłużnik podejmie się spłaty i tego dokona, a wierzyciel odzyska pieniądze, wówczas kończy się postępowanie i działanie komornika jest w pełni wykonane. A kiedy wydane zostaje postanowienie o umorzeniu? W sytuacji, gdy komornik nie ma żadnej możliwości, aby dług ściągnąć. Dotyczy to zazwyczaj osób młodych, którzy nie mają możliwości zapłaty długu, którzy mieszkają u rodziców i którzy nie posiadają niczego, co pozwoliłoby egzekucję należności przeprowadzić. I choć trudno jest umarzać takie postępowanie, bowiem wierzyciel liczy na swoją należność, są to jednak sytuacje, gdy komornik nie ma po prostu innego wyjścia.

Zanim rozpocznie się działania przeciwko dłużnikowi, warto wcześniej przeczytać, jakie działania należy podjąć i co należy zrobić, aby zyskać skuteczność prowadzonej egzekucji. W ten sposób nie trzeba się martwić o odzyskanie pieniędzy, bowiem to wszystko zrobi za wierzyciela kancelaria komornicza.

 


Wróć do bloga