Zainteresowanie pracą kancelarii komorniczej oznacza, iż nasza sytuacja finansowo-majątkowa wymaga wsparcia. Zanim podejmiemy pierwsze kroki, bez względu na to, czy jesteśmy wierzycielami, czy dłużnikami, warto przeczytać, jakie czynności wykonuje komornik.

Funkcjonariusz publiczny

Komornikiem zostaje osoba, która ukończyła studia prawnicze oraz odbyła aplikację komorniczą zakończoną egzaminem oraz pracowała na stanowisku asesora komorniczego przynajmniej dwa lata. Komornik pracuje w rewirze sądu rejonowego, do którego został przypisany. Jest funkcjonariuszem publicznym, a jego działania regulują przepisy prawne. Za ich naruszenie ponosi odpowiedzialność. Aby mógł wykonywać czynności, przysługują mu adekwatne prawa. Trzeba pamiętać, że komornik rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków – egzekucji wyroków sądowych. Komornik nie weryfikuje zasadności wyroku i co ważne, nie osądza nas, po prostu wypełnia swoje obowiązki. Dlatego należy z nim współpracować.

Zadania komornika

Głównym zadaniem komornika jest egzekwowanie wyroków sądowych w sprawach cywilnych opatrzonych klauzulą wykonywalności. Komornik doprowadza do tego, abyśmy na drodze sądowej odzyskali utracone mienie bądź wywiązali się ze swoich zobowiązań, jeśli to my jesteśmy dłużnikami. Jego działania dotyczą roszczeń pieniężnych, w tym płacenia alimentów oraz niepieniężnych. Zajmuje się zabezpieczeniem owych roszczeń. W pierwszej kolejności komornik przygotowuje wezwania do zapłaty opatrzone pouczeniami, niekiedy dostarcza je osobiście. Jeśli dłużnik mimo wezwań do zapłaty lub zwrotu majątku niepieniężnego uchyla się od wypełnienia nakazu, to komornik ma prawo doprowadzić do odzyskania należności z majątku dłużnika, czyli z jego wynagrodzenia, ruchomości, oszczędności, praw majątkowych i nieruchomości posiadanych przez niego. W tym celu kancelaria komornicza współpracuje z krajowymi serwisami informatycznymi, aby ustalić sytuację majątkową dłużnika, a dzięki elektronicznemu nakazowi zajmuje odpowiedni procent dochodów na koncie bankowym. Komornik może wkroczyć na teren posesji czy mieszkania dłużnika, by sporządzić spis inwentarza oraz stanu faktycznego. Kieruje także przejęciem majątku. Inne obowiązki kancelarii komorniczej wiążą się z nadzorowaniem licytacji komorniczych oraz weryfikowaniem treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.


Wróć do bloga