§ 1 Postanowienia Ogólne

ul. Staszica 6/1
80-262 Gdańsk
(dzielnica Wrzeszcz)

Administratorem danych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. NIP 5911496592, adres kancelarii: ul. Staszica 6/1
80-262 Gdańsk. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Polityka Prywatności informuje Użytkowników w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane.

W ramach tej Polityki Prywatności opisano ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie administrator zbiera dane osobowe Użytkowników, do jakich celów je wykorzystuje, komu je udostępnia, jak je ochrania oraz jakie Użytkownik ma prawa.

Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na strony internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Inspektor Danych Osobowych nie został powołany z uwagi na fakt, że administrator nie przetwarza Danych osobowych na dużą skalę.

§ 2 Administrator Danych

Komornik jest administratorem Twoich danych. Oznacza to, że jeśli wypełniłeś formularz kontaktowy na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celu niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

d) dane osobowe zbierane są jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane; cele zbierania Twoich danych osobowych są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami,

e) dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych,

f) ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych,

g) chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: gdansk.pstrong@komornik.pl

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych (nie dotyczy danych przetwarzanych w ramach postępowań egzekucyjnych).
Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art.16-21). Użytkownik ma prawo do:

a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym),

b) prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania od potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób,

c) prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,

d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, realizowane jest w taki sposób, że w razie sprzeciwu Użytkownika, administrator zaprzestaje przetwarzania danych Użytkownika, chyba, że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika lub polegają na obronie roszczeń w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,

e) prawo do usunięcia danych osobowych przez administratora („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,

f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

g) prawo do przenoszenia danych,

h) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 3 Pliki cookies

Witryna komornikgdanskpolnoc.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Zebrane dane są gromadzone w bazach danych narzędzi internetowych z których korzysta administrator.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

§ 4 Postanowienia końcowe

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dopasowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności. W związku z tym o wszelakich zmianach administrator będzie informował stosownym komunikatem na swojej stronie internetowej. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Strony Internetowej oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. Z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

 


Informacja o Consent Mode v2

W związku z wejściem w życie Consent Mode v2 (trybu zgody) 8 marca 2024 r., zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić większą przejrzystość w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych użytkowników.

Co to jest Consent Mode v2?

Consent Mode v2 to udoskonalona wersja trybu zgody Google, która umożliwia użytkownikom większą kontrolę nad tym, jak ich dane są wykorzystywane w celach reklamowych. Pozwala stronom internetowym na gromadzenie danych użytkowników tylko wtedy, gdy wyrazili oni na to wyraźną zgodę.

Jak Consent Mode v2 wpływa na użytkowników?

Użytkownicy odwiedzający strony internetowe korzystające z Consent Mode v2 będą mieli możliwość wyboru, czy chcą wyrazić zgodę na wykorzystywanie ich danych w celach reklamowych. Mogą również zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie.

Jak Consent Mode v2 wpływa na naszą stronę internetową?

Wdrożyliśmy Consent Mode v2 na naszej stronie internetowej, aby upewnić się, że gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkowników w sposób zgodny z prawem i regulacjami.

Jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy?

Gromadzimy dane użytkowników w różnych celach, m.in. w celu:

  • Usprawniania działania strony internetowej
  • Dostarczania spersonalizowanych treści i reklam
  • Przeprowadzania analiz statystycznych

Więcej informacji na temat tego, jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy, można znaleźć w pełnej wersji polityki prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników na naszej stronie internetowej.

Kontakt: komornik@szczecin.komornik.pl

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z nami pod adresem komornik@szczecin.komornik.pl

Data ostatniej aktualizacji: 8 marca 2024 r.

Informacja o Consent Mode v2

W związku z wejściem w życie Consent Mode v2 (trybu zgody) 8 marca 2024 r., zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić większą przejrzystość w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych użytkowników.

Co to jest Consent Mode v2?

Consent Mode v2 to udoskonalona wersja trybu zgody Google, która umożliwia użytkownikom większą kontrolę nad tym, jak ich dane są wykorzystywane w celach reklamowych. Pozwala stronom internetowym na gromadzenie danych użytkowników tylko wtedy, gdy wyrazili oni na to wyraźną zgodę.

Jak Consent Mode v2 wpływa na użytkowników?

Użytkownicy odwiedzający strony internetowe korzystające z Consent Mode v2 będą mieli możliwość wyboru, czy chcą wyrazić zgodę na wykorzystywanie ich danych w celach reklamowych. Mogą również zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie.

Jak Consent Mode v2 wpływa na naszą stronę internetową?

Wdrożyliśmy Consent Mode v2 na naszej stronie internetowej, aby upewnić się, że gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkowników w sposób zgodny z prawem i regulacjami.

Jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy?

Gromadzimy dane użytkowników w różnych celach, m.in. w celu:

  • Usprawniania działania strony internetowej
  • Dostarczania spersonalizowanych treści i reklam
  • Przeprowadzania analiz statystycznych

Więcej informacji na temat tego, jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy, można znaleźć w pełnej wersji polityki prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników na naszej stronie internetowej.

Kontakt: gdansk.pstrong@komornik.pl

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z nami pod adresem gdansk.pstrong@komornik.pl

Data ostatniej aktualizacji: 8 marca 2024 r.